เสียง วรรณยุกต์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายที่ใช้กำกับคำเพื่อให้มีระดับเสียงต่างกัน ประโยชน์ของวรรณยุกต์ คือ ช่วยทำให้คำมีความหมายมากขึ้น แตกต่างจากภาษาของชาติอื่นๆ เช่น ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า (เสียงนี้มี 4 ความหมาย) ต่างจากภาษาอังกฤษไม่ว่าจะออกเสียง cat สูงต่ำอย่างไร ความหมายคงเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published.