การ เลิก ทาส ส่ง ผล ต่อ สังคม ไทย ใน ปัจจุบัน อย่างไร?

ผลกระทบของการเลิกทาสระบบไพร่และทาสต่อสังคมไทย 1. เกิดแรงงานอิสระ ประชาชนเป็นอิสระในการดำเนินชีวิต 2. ผลดีต่อการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินในรูปกระทรวง ทบวง กรม 3. ราษฎรหันมาจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.