การขึ้นต้นกลอนนิราศต่างจากกลอนประเภทอื่นๆ อย่างไร?

การขึ้นต้นกลอนนิราศต่างจากกลอนประเภทอื่นๆ อย่างไร กลอนนิราศบังคับขึ้นต้นด้วยวรรคสดับ กลอนนิราศบังคับขึ้นต้นด้วยวรรครอง กลอนนิราศบังคับขึ้นต้นด้วยวรรคส่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.