ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้อง ทํา อย่างไร?

การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่ผู้จ่ายเงินได้ (เฉพาะรายจ่ายบางรายการที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย) ต้องหักเงินจากผู้รับเงินเอาไว้บางส่วน และนำเงินที่หักเอาไว้บางส่วนนั้นนำส่งสรรพากรในเดือนถัดไป ส่วนผู้รับเงินที่ถูกหักภาษี สามารถนำเงินที่ถูกหักไปเครดิตภาษีตอนปลายปีได้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือภาษีชนิดที่จะมีการหักทุกครั้งที่เกิดการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ภาษีครอบคลุม โดยผู้ที่เป็นฝ่ายจ่ายเงินจะต้องหักจากจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ผู้รับเงิน และเอาเงินนั้นไปให้กับรัฐ ฝ่ายผู้รับก็ได้เงินแบบไม่เต็มจำนวน พร้อมกับเอกสาร “หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเวลาทำเรื่องลดหย่อนภาษี

Leave a Reply

Your email address will not be published.