โคลง สี่ สุภาพ บังคับ เอก โท อย่างไร?

โคลงสี่สุภาพจึง หมายถึง โคลงที่มีการบังคับคำสุภาพไว้สี่จุดและมีบังคับเอกโทตามฉันทลักษณ์นั่นเอง
กฎการสัมผัส คำสุดท้ายของบาทที่ 1 ต้องสัมผัสกับ คำที่ 5 ของบาทที่ 2 และบาทที่ 3 คำสุดท้ายของบาทที่ 2 ต้องสัมผัสกับ คำที่ 5 ของบาทที่ 4. บังคับตำแหน่งวรรณยุกต์ เอก 7 แห่ง โท 4 แห่ง
การแต่งโคลงสี่สุภาพให้ถูกต้องสมบูรณ์นั้น แต่งได้ค่อนข้างยาก เพราะบางครั้งต้องรักษาเนื้อความไว้ จึงอนุโลมให้ใช้คำที่บังคับรูปวรรณยุกต์เอก หรือโทตรงตามแผนผังฉันทลักษณ์อย่างเคร่งครัด ส่วนคำอื่นที่มิได้บังคับรูปวรรณยุกต์ จะใช้คำที่มีรูปวรรณยุกต์หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อความในโคลง ภาพ : shutterstock.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.