ระบบ ประสาท มี ความ สำคัญ ต่อ สุขภาพ อย่างไร?

ระบบประสาทจะควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับ หรือตื่นตัวก็ตาม 7. ๑.๑) ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งระบบประสาทจะมีหน้าที่ ควบคุมการท างานระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยกระตุ้นให้ระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนแต่ละชนิด เมื่อเกิดความเครียด จะส่งผลต่อระบบประสาททำาให้เกิด อาการปวดศีรษะ และการคิดลดลง
ระบบประสาท (Nervous system) ทำหน้าที่ควบคุมการรับรู้ และการตอบสนองของร่างกาย มีหลักการทำงานคือ ส่งข้อมูลจากสิ่งที่รับรู้ในรูปของกระแสไฟฟ้าไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่สั่งการ ได้แก่ สมอง และ ไขสันหลัง เพื่อให้ร่างกายเกิดการตอบสนองต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.