การ ลา ป่วย ของ ลูกจ้าง ใน ปี หนึ่ง มี สิทธิ ลา ป่วย ได้ กี่ วัน และ มี หลักเกณฑ์ อย่างไร บ้าง?

ลูกจ้างมีสิทธิลาได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มิให้ถือเป็นวันลาป่วย แต่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงาน ตามมาตรา 32 โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงาน
1. ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาเป็นเวลานานไม่คราวเดียวหรือ หลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทาการ/ปี 2. การลาป่วยและลากิจ ไม่เกิน 23 วัน จึงจะมีสิทธิได้รับการ เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีของปีงบประมาณนั้น 3. การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ 4. ให้ยื่นใบลาป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ยื่นก่อนล่วงหน้า กรณี
ลาป่วย ได้กี่วัน คำตอบคือ พนักงานจะ ลาป่วยกี่วันก็ได้ ตามที่ป่วยจริง แม้หลายบริษัท มักจะกำหนดให้ป่วยได้ 30 วัน ต่อปี แต่จริงๆ แล้วตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่าพนักงานคนหนึ่งจะลาป่วย ได้กี่วัน เพียงแต่ต้องลาเท่าที่ป่วยจริงเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.