ปืนพก แบบ ๘๖ มีการทำงาน อย่างไร?

ปืนพก ๘๖ เป็นอาวุธประจากายและใช้ป้องกันตัวในระยะใกล้ และป้องกันตัวพลยิงอาวุธประจาหน่วย ทางานด้วยอะไร ด้วยแก๊ส ด้วยการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ ด้วยการสะท้อนถอยหลังของลากล้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.