ชุมชน มี ความ สำคัญ อย่างไร?

ชุมชน เป็นรูปแบบของการเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันของมนุษย์ ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ร่วมกันในอาณาบริเวณหนึ่งเท่านั้น ชุมชนได้รับความสนใจว่าเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่จะไปสู่การมีชีวิตที่ดีร่วมกัน ซึ่งอาจมีในหลายรูปแบบ อาทิ : ชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนตามพื้นที่การปกครอง, ชุมชนที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งได้แก่ ชุมชนของผู้ที่มี
การมีส่วนร่วมในชุมชนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรพันธมิตรและชุมชนในการส่งเสริมให้: 1. พลเมืองในท้องถิ่นมีพลังความสามารถในการดูแลตนเองได้ 2. ความไม่เท่าเทียมกันลดลงและช่วยลดช่องว่างระหว่างพื่นที่ที่ขาดแคลนมากที่สุดและน้อยที่สุดได้ 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.