โรค ลิ้น หัวใจ รั่ว มี วิธี การ รักษา อย่างไร?

การรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่วสามารถทําได้โดยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเพื่อทดแทนลิ้นเดิม ด้วยลิ้นที่เป็นโลหะหรือจากเยื่อหุ้มหัวใจหมูหรือวัว ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลการรักษาที่ดีมาก และผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยมีอายุการใช้งานประมาณ 10-15 ปี แต่ผู้ป่วยจําเป็นต้องรับประทานยาเพื่อป้องกันเลือดแข็งตัวอย่างต่อ
โรคลิ้นหัวใจ (Valve Heart Disease) คือ โรคที่เกิดความผิดปกติขึ้นบริเวณลิ้นหัวใจทั้งอาการลิ้นหัวใจตีบ และลิ้นหัวใจรั่ว หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้การไหลเวียนของเลือดมีปัญหาในระดับรุนแรงจะทำให้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ซึ่งการรักษานั้นจะต้องทำผ่านการผ่าตัดทั้งการผ่าตัดแบบเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.