กะเพรา เขียน อย่างไร?

คำว่า “กะเพรา” ที่ถูกต้องเขียนดังนี้ “กะเพรา” ในหนังสือ “การใช้ กระ และ กะ พร้อมความหมาย” ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า กะเพรา ไว้ดังนี้ กะเพรา เป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ocimumtenuiflorum ในวงศ์ Labiatae มีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร พันธุ์ที่กิ่งและก้านใบสีเขียวอมแดงเรียก กะเพราแดง ใช้ทำยาได้ ส่วนชื่ออาหารยอดนิยมที่
ระหว่าง กะเพรา หรือ กระเพรา หรือ กะเพา? ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นที่ถูกต้องก็คือว่า กะเพรา ที่เป็นไม้ล้มลุกใช้ปรุงเป็นอาหาร ส่วนคำว่า “กะเพา” จะหมายถึงเครื่องสานชนิดหนึ่ง และคำว่า “กระเพรา” ไม่พบในพจนานุกรมแต่อย่างใด สรุปก็คือ เขียนว่า “กะเพรา”

Leave a Reply

Your email address will not be published.