เสียง ใน ภาษา ไทย แบ่ง ได้ อย่างไร?

เสียงในภาษาไทย มี๓ ชนิด คือ เสียงในภาษาแบงออกเปน ๓ ชนิด คือ ๑.) เสียงสระ หรือเสียงแท ๒.) เสียงพยัญชนะ หรือเสียงแปร และ ๓.) เสียงวรรณยุกตหรือเสียงดนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.