การ อ่าน ออกเสียง ร้อยแก้ว และ ร้อยกรอง มี หลัก ใน การ อ่าน อย่างไร?

| 134.4K views. ท 1.1 (ม.4-6/1) อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

  • อ่านเพื่อเตรียมตัวก่อนการอ่านจริง เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา ทำการแบ่งวรรคตอนไว้ก่อน
  • อ่านให้คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด ถูกต้องตามอักขระวิธี ตัว ร ล ควบกล้ำ ต้องถูกต้อง ชัดเจน เสียงดังฟังชัด แต่ไม่ถึงกับตะโกน
  • การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว หลักเกณฑ์ในการอ่าน 1.ศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจโดยศึกษาสาระสำคัญของเรื่องและข้อความทุกข้อความ\t\t\t\tเพื่อจะแบ่งวรรคตอนในการอ่านได้อย่างเหมาะสม 2.อ่านออกเสียงดังพอเหมาะโดยใช้เสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจำนวนผู้ฟัง \t\t\t\tให้ผู้ฟังได้ยินทั่วกัน ไม่ดังหรือค่อยจนเกินไป

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.