พืช ไม่มี ดอก มี การ สืบพันธุ์ และ ขยาย พันธุ์ อย่างไร?

พืชไร้ดอกคือ พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ เพราะพืชประเภทนี้จะไม่มี เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย จึงไม่มีผลและไม่มีเมล็ด ส่วนใหญ่ใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วย สปอร์เช่น เห็ด รา เป็นต้น ใช้วิธีการแตกหน่อก็ได้เช่น หญ้าถอดปล้อง จะแตกหน่อ ชนิดใช้การแบ่งเซลล์เช่น สาหร่าย เป็นต้น การสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก
พืชไร้ดอก เป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบ ทำให้ไม่มีดอกแม้ว่าจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม พืชพวกนี้ไม่มีดอกสำหรับใช้ในการสืบพันธุ์ จึงจัดเป็นพืชชั้นต่ำ แต่สืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์ (Spore) ซึ่งงอกเป็นต้นใหม่ได้ เช่น มอส เฟิร์น สน ปรง ชายผ้าสีดา ผักกูด ผักแว่น เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.