สภาพ เศรษฐกิจ ไทย สมัย ประชาธิปไตย มี ลักษณะ อย่างไร?

สภาพทางเศรษฐกิจของไทยสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 – 2554) อาจแบ่งเป็น 2 ระยะ ดั้งนี้ 1) สภาพทางเศรษฐกิจไทยแบบทุนนิยมโดยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.