คน อินเดีย ใน สมัย พุทธกาล มี ทรรศนะ เกี่ยว กับ โลก และ ชีวิต อย่างไร?

ผู้สร้างโลกและก าหนดชะตากรรมของมนุษย์โดยส่วนรวมก็ตาม แต่คนอินเดียในสมัยพุทธกาล ก็ยังมีทรรศนะแตกต่างกันเกี่ยวกับสถานภาพของโลก เช่น บางพวกเห็นว่าโลกนี้นิรันดร บางพวกว่านิรันดรบางส่วน บางพวกว่าโลกมีที่สุด บางพวกว่าโลกไม่มีที่สุด เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ หลังตายก็เช่นกัน บ้างว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดอีก บางพวกว่าตายแล้วไม่เกิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.