วรรณคดี และ วรรณกรรม แตก ต่าง กัน อย่างไร?

วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นงานที่แต่งขึ้นโดยใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น จินตนาการ แต่มีลักษณะแตกต่างกันคือ วรรณคดี คือ หนังสือดีที่ใช้ศิลปะในการแต่ง สร้างภาพ จินตนาการ จินตภาพ แสดงความรู้เห็น ความคิด เป็นภาพสัญลักษณ์แทนสังคม วรรณกรรม คือ งานเขียนทุกรูปแบบ ที่มีเนื้อหาที่สื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ไม่เน้นเรื่องศิลปะในการแต่งเหมือนวรรณคดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.