การ ซ่อมแซม อุปกรณ์ และ เครื่องมือ เครื่อง ใช้ อย่าง ปลอดภัย มี วิธี การ อย่างไร?

การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้

  1. ซ่อมแซมทันที่ที่พบร่องรอยการชำรุด ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนซ่อมแซมไม่ได้
  2. สำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ของใช้
  3. ศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้
  4. เตรียมเครื่องมือเครื่องช่างที่ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ชำรุด
  5. ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ด้วยความประณีต ระมัดระวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.