ก่อน ที่ คณะรัฐมนตรี จะ เข้า บริหาร ราชการ แผ่นดิน จะ ต้อง มี การ ปฏิบัติ อย่างไร ต่อ รัฐสภา?

บัญญัติไว้ว่า “คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และชี้แจงการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เข้ารับหน้าที่” มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.