แผนผัง มี ความ แตก ต่าง จาก แผนที่ อย่างไร?

แผนผัง จะให้ข้อมูลที่เป็น รายละเอียดของพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มาก ประโยชน์ช่วยให้ข้อมูลของสถานที่ ต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น แผนที่ เป็นการแสดง ลักษณะพื้นที่ส่วนต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก เช่น ภูเขา แม่น้้า ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.