การ ดูแล ตนเอง ให้ เจริญ เติบโต และ ดํา รง ชีวิต อยู่ ได้ อย่าง ปกติ ทํา อย่างไร?

  1. 1. การดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะปกติ
  2. 2. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย
  3. 1. ดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด
  4. 2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
  5. 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย
  6. 4. รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.