เครื่องมือ และ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ในกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการสังเกตและเก็บข้อมูล จึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพราะการสังเกตโดยใช้อวัยวะของร่างกาย เช่น ใช้สายตาในการดู ใช้หูในการฟัง ใช้ผิวหนังสัมผัสรับรู้ความร้อนเย็น ไม่สามารถเชื่อถือได้เสมอไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.