กาพย์ พระ ไชย สุริยา มี จุด มุ่งหมาย ใน การ แต่ง อย่างไร?

กาพย์พระไชยสุริยา เป็นวรรณคดีค ากาพย์ที่สุนทรภู่แต่งขึ้นระหว่างบวชอยู่ที่วัดเทพธิดา๒ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๓-๒๓๘๕) ระบุจุดประสงค์เพื่อให้กุลบุตรใช้ส าหรับอ่านเทียบแม่ตัวสะกดต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ตอนท้ายว่า ภุมราการุญสุนทร ไว้หวังสั่งสอน เด็กอ่อนอันเยาว์เล่าเรียน ก ข ก กาว่าเวียน หนู น้อยค่อยเพียร อ่านเฃียนผสมกมเกย๓

Leave a Reply

Your email address will not be published.