รูป แบบ ของ กิจการ เจ้าของ คน เดียว มี ลักษณะ อย่างไร บ้าง?

ลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียว 1.มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ใช้เงินลงทุนน้อย 2. เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินของเจ้าของได้ ถ้าทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอชำระหนี้ 3. เจ้าของกิจการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งผลกำไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.