การ ปฏิบัติ ตน ตาม กฎหมาย ยา เสพ ติด ให้ โทษ มี ประโยชน์ อย่างไร?

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การมีกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ทำให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและการใช้บังคับกฎหมายอย่างเป็นระบบในการป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดและ

Leave a Reply

Your email address will not be published.