ความ หนาแน่น หา ได้ อย่างไร?

การคำนวณหาความหนาแน่น การหาความหนาแน่นคำนวณได้จากสูตร D = M/V
สูตรคำนวณความหนาแน่น p = m/v. โดยหน่วยของความหนาแน่นที่ผู้คนนิยมใช้กันคือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) และกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm3) และจากสูตรการคำนวณหาความหนาแน่นข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความหนาแน่นนั้นเป็นอัตราส่วนของมวลต่อปริมาตรที่ไม่ได้คำนึงถึงปริมาณของวัตถุหรือสารตั้งต้นทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น
ความหนาแน่นของประชากร (Population density) บอกให้คุณทราบว่าในหนึ่งหน่วยพื้นที่นั้นๆ โดยเฉลี่ยแล้วมีคนอยู่กันหนาแน่นแค่ไหน มันจะช่วยคุณคำนวณได้ว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้นต้องการทรัพยากรเท่าไหร่ และทำให้เปรียบเทียบพื้นที่ต่างกันได้ คุณจำต้องรวบรวมข้อมูลของพื้นที่และขนาดประชากร จากนั้นใส่ตัวเลขนั้นลงไปในสูตรการหาความหนาแน่นของประชากร: ความหนาแน่นของประชากร = จำนวนประชากร / จำนวนพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.