ระบบ ประสาท มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการท างานของอวัยวะ ส่วนต่างๆ ทุกระบบในร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกาย สามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ระบบประสาท ส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.