ขณะ ขับ รถ ตรวจ พบ แอลกอฮอล์ ใน ร่างกาย เกิน กว่า ที่ กฎหมาย กํา หน ด มี โทษ อย่างไร?

เมาแล้วขับผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท และจำคุกสูงสุด 10 ปี และถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาขาดสติ หากเมาแล้วขับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครองและไล่เบี้ยเก็บค่าเสียหายกับผู้เอาประกันเพื่อชดใช้ให้กับผู้เสียหาย แต่ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.รถยนต์) จะคุ้มครองโดยจ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.