ทวีป เอเชีย มี ลักษณะ ทาง กายภาพ ที่ สํา คั ญ อย่างไร?

1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ – ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลคารา ทะเลแลปทิฟ และทะเลไซบีเรียตะวันออกในมหาสมุทรอาร์กติก – ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลเบริง ทะเลโอคอตสค์ ทะเลญี่ปุ่น ทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.