เมื่อ อุณหภูมิ ของ แก๊ส สูง ขึ้น แก๊ส ที่ มี มวล เท่า กัน จะ มี ความ ดัน และ ปริมาตร เป็น อย่างไร?

เมื่ออุณหภูมิของแก๊สสูงขึ้น แก๊สที่มีมวลเท่ากันจะมีความดันและปริมาตรเป็นอย่างไร answer choices. ความดันสูงขึ้น แต่ปริมาตรลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.