ประเมิน ความ น่า เชื่อถือ ของ ข้อมูล ได้ อย่างไร?

การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้น 1. บอกวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ 2. การเสนอเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์ 3. เนื้อหาเว็บไซต์ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม 4. มีการระบุชื่อผู้เขียนบทความหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น อีเมล บล็อก และโปรแกรมสนทนา มีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลที่หลอกลวง ผู้รับ ข้อมูลต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ตรวจสอบ ประเมินความถูกต้อง ของข้อมูล โดยพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ และการอ้างอิง แหล่งข้อมูล การเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือมีการบิดเบือน อาจท า ให้ข้อสรุปที่ได้ผิดพลาดหรือชี้น าผิดทาง นอกจากนี้อาจท าให้เกิดอันตราย และสร้างความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยหลักในการประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published.