การ ป้องกัน การ เกิด ความ ผิด ปกติ เกี่ยว กับ โรค ทาง พันธุกรรม ควร ปฏิบัติ อย่างไร?

การป้องกันโรคทางพันธุกรรม ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดทางการแพทย์ที่ช่วยป้องกันโรคทางพันธุกรรมได้ แต่ก็สามารถรับมือได้ โดยครอบครัวที่มีประวัติโรคทางพันธุกรรม หรือมีความเสี่ยงว่าความผิดปกตินี้จะถ่ายทอดไปยังสมาชิกครอบครัวรุ่นต่อไป ควรเข้ารับการปรึกษาทางพันธุศาสตร์ก่อนตั้งครรภ์ (Prenatal Genetic Counseling)

Leave a Reply

Your email address will not be published.