คน ที่ มี สมรรถภาพ ทาง กาย ดี จะ มี ผล ต่อ สุขภาพ อย่างไร?

สมรรถภาพทางกายโดยทั่ว ๆ ไปนั้นจะดีขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดและเริ่มลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้นการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือเป็นพื้นฐานของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี เช่นกันซึ่งสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของร่างกายในการที่จะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

Leave a Reply

Your email address will not be published.