เสด ถี เขียน อย่างไร?

น. คนมั่งมี ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ธนิษฐา มี ๔ ดวงดาวไซ ดาวศรวิษฐา หรือ ดาวธนิษฐะ ก็เรียก. (ส. ว่า ประมุขพ่อค้า ป. เสฏฺ??).

Leave a Reply

Your email address will not be published.