ระบบ หายใจ มี ความ สํา คั ญ ต่อ มนุษย์ อย่างไร?

ในการด ารงชีวิตมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยแก๊สออกซิเจน (Oxygen) จากระบบหายใจเข้า-ออก แลกเปลี่ยนอากาศกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ระบบหายใจจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่มีหน้าที่ ในการช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) ระหว่างเลือด กับอากาศ โดยแก๊สออกซิเจนที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.