ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง มี ความ สำคัญ อย่างไร?

ประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะช่วยให้ชาวบ้านระดับฐานราก พอมีพอกิน สามารถยังชีพอยู่อย่างมีความสุข หากได้ยึดถือและเดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม้แต่การประกอบกิจการหรือการดำเนินการใดฯไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กหรือใหญ่หากได้ยึดถือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะช่วยให้กิจการหรือการดำเนินการนั้นนั้นเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง
สรุป จากการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ คือ การยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็น พื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำ
‘เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป’ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา

Leave a Reply

Your email address will not be published.