ลูกโลก จํา ลอง แสดง ข้อมูล ของ โลก อย่างไร บ้าง?

ลูกโลกจำลองแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาด 32 ซม. ใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ มีผิวสัมผัสแบบนูนแสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเทือกเขาและพื้นดินที่มีความสูงต่างกัน และยังแสดงความสูงของระดับน้ำทะเลด้วยสีที่ความเข้มต่างกัน ทำให้มองเห็นภาพรวมของขนาดและอาณาเขตของมหาสมุทร ทะเล เกาะ เทือกเขาและประเทศต่าง ๆ ในโลกได้อย่างชัดเจน แสดง

Leave a Reply

Your email address will not be published.