สมอง ซีก ซ้าย และ ซีก ขวา มี ความ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

สมองซีกซ้ายและซีกขวา ความหมาย สมองซีกซ้ายและซีกขวา\tหมายถึงการ แบ่งคู่ของสมองในสัตว์มีกระดูกสันหลัง\tที่แยก ออกจากกันโดยช่องตามยาวแนวกลาง\t(me- dial\tlongitudinal\tfissure)\tเป็นระนาบซ้ายขวา ดังนั้น\tสมองจึงถูกแบ่งออกเป็นสมองซีกซ้าย\tและ สมองซีกขวาสมองแต่ละซีกจะรับข้อมูลความรู้สึก

Leave a Reply

Your email address will not be published.