การ สกัด ด้วย ตัว ทํา ละลาย มี หลักการ อย่างไร?

การสกัดโดยวิธีนี้ คือ การสกัดสารออกฤทธิ์ออกจากเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร โดยใช้ตัวทำละลายสัมผัสกับเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพร และทิ้งไว้ตามระยะที่เหมาะสมจนกว่าจะได้สารสกัดพืชสมุนไพรออกมา การสกัดด้วยตัวละลายสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น วิธีมาเซอเรชัน (Maceration) เช่น การหมักพืชสมุนไพร การเขย่า หรือ การคน กับตัวทำละลาย จนกระทั่งเนื้อสมุนไพรอ่อนนุ่ม และสารทำละลายแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร จนได้ผงสมุนไพรออกมา วิธีสกัดแบบนี้ เหมาะที่จะใช้กับพืชสมุนไพรที่ไม่แข็งมาก วิธีการสกัดโดยใช้ตัวทำลายสกัดเป็นวิธีที่ใช้มาอย่างยาวนาน ในการเลือกตัวทำลายนั้นควรจะเลือกจากสิ่งที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงมาก ตัวทำลายที่นิยมใช้คือ น้ำ ซึ่งใช้มาแต่โบราณ คนโบราณใช้วิธีการสกัดตัวยาสำคัญจากสมุนไพรต่างๆ โดยใช้การต้มสมุนไพรกับน้ำ ที่เรียกว่ายาหม้อ ซึ่งสารสกัดก็คือน้ำที่เคี่ยวให้งวด ตัวทำลายอีกตัวที่นิยมใช้คือแอลกอฮอล์ ที่รู้จักกันดีคือเหล้าซึ่งมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ก็คือวิธีการทำยาดองเหล้า สารสกัดสำคัญก็จะละลายออกมากับแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในเหล้านั่นเอง แอลกอฮอล์ที่กล่าวถึงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)
การสกัดด้วยตัวทำละลาย คือการแยกสารโดยอาศัยหลักการละลายระหว่างตัวทำละลายกับสารสำคัญใน สมุนไพร ทั้งนี้จะอาศัยหลักการของการละลายความมีขั้ว (Polarity) ของทั้งตัวทำละลายและสารสำคัญ โดยสาร สำคัญจะสามารถละลายในตัวทำละลายได้ก็ต่อเมื่อความเป็นขั้วของตัวสารสำคัญกับตัวทำละลายมีค่าใกล้เคียงกัน (Like Dissolves Like) คือตัวถูกละลาย
การแยกสารโดยอาศัยสมบัติการละลายของสารในตัวทำละลาย ต้องคำนึงถึงตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สารที่ต้องการในปริมาณมาก มีหลักการดังนี้ – เลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อสกัดให้ได้สารที่ต้องการออกมามากและต้องมีสิ่งเจือปนติดน้อยที่สุด และไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการสกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.