จ รา จ ล เขียน อย่างไร?

เฉลย คำที่ถูกต้องคือ “จลาจล” นั่นเอง คำว่า จลาจล พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้บัญญัติไว้ว่า เป็นคำนาม หมายถึง ความปั่นป่วนวุ่นวายไม่มีระเบียบ มีที่มาจาก ภาษาบาลี-สันสกฤต คำว่า จล+จล

Leave a Reply

Your email address will not be published.