ไฟฟ้า มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของไฟฟ้า 1.ทำให้เกิดแรงหรือพลังงานกล ใช้แทนแรงงานคน เช่น มอเตอร์หมุนพัดลม สว่าน 2.ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กได้ เช่น กระดิ่งไฟฟ้า ออด 3.ทำให้เกิดแสงสว่าง เช่น หลอดไฟ ไฟฉาย 4.ทำให้เกิดความร้อน เช่น เตารีดไฟฟ้า เตาไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีอิทธิพลมากในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เราสามารถนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น ด้านแสงสว่าง ด้านความร้อน ด้านพลังงาน ด้านเสียง เป็นต้น และการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ต้องเรียนรู้การใช้ที่ถูกวิธี ต้องรู้วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประเภทของไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่ควรจะรู้จัก

Leave a Reply

Your email address will not be published.