ภาษี ทาง ตรง และ ภาษี ทาง อ้อม แตก ต่าง กัน อย่างไร?

สำหรับภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้ แต่จะเรียกเก็บโดยตรงจากบุคคลที่กฎหมายประสงค์ให้รับภาระนั่นเอง. ในขณะที่ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่สามารถผลักภาระไปยังผู้อื่นได้ คือ การจัดเก็บภาษีจากผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคให้เป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขาย.
ความแตกต่างระหว่างภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อม ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐบาลเก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรง คือภาษีที่ภาระตกกับบุคคลที่กฎหมายประสงค์ให้รับภาระ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published.