ผู้ ที่ ทา เล็บ เป็น ประ จํา จะ ก่อ ให้ เกิด ผล เสีย ต่อ ระบบ ผิวหนัง อย่างไร?

สารฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำยาทาเล็บ หากสัมผัสกับผิวหนังอาจทำให้เกิดการระคายเคือง เป็นผืนแพ้และคัน หากสูดดมมาก ๆ จะทำให้เกิดอาการไอและระคายเคืองในลำคอ รวมไปถึงส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.