ใบ เกิด หาย ต้อง ทํา อย่างไร?

กรณีใบสูติบัตร สูญหาย ทำอย่างไรได้บ้าง

  1. กรณีเกิดก่อนปี พ.ศ 2523. >> ยื่นคำร้องขอคัดที่อำเภอหรือ เขตที่ออกใบสูติบัตร
  2. กรณีเกิดหลังปี พ.ศ 2523 ถึง ปีพ.ศ 2540. >> สำนักทะเบียนจัดเก็บเอกสารด้วยระบบภาพถ่ายทางทะเบียน หรือไมโครฟิล์ม
  3. กรณีเกิดหลังปี พ.ศ 2540. >> จัดเก็บด้วยระบบออนไลน์ในฐานข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published.