ถ้า ไม่ ยื่น ภาษี จะ มี ผล อย่างไร?

3. เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อเลี่ยงภาษี มีค่าปรับดังนี้ มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 5,000 บาท จำคุกสูงสุด 6 เดือน เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของค่าภาษีที่ต้องจ่าย เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ ‘ยื่นภาษี’ ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องดำเนินการ ‘ยื่นภาษีย้อนหลัง’ ทั้งนี้ เมื่อเลยกำหนดการ ‘ยื่นภาษี’ ประจำแต่ละปีภาษีแล้ว จะไม่สามารถ ‘ยื่นภาษีออนไลน์’ ได้ ดังนั้น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 จะต้องยื่นภาษีย้อนหลังที่กรมสรรพากรพื้นที่ต่างๆ เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.