ทวีป อเมริกาเหนือ มี ลักษณะ ภูมิประเทศ อย่างไร?

อเมริกาเหนือเป็นดินแดนที่มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบกว้างใหญ่ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาวที่มีการศึกษาดี ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือได้รับการพัฒนา เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว
(2) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง และที่ราบสูงทางทิศตะวันตก และ ทิศตะวันออกมีที่ราบอยู่บริเวณภาคกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.