การ ลา กิจ ของ ลูกจ้าง ใน ปี หนึ่ง มี สิทธิ ลา ป่วย ได้ กี่ วัน และ มี หลักเกณฑ์ อย่างไร บ้าง?

ลาป่วย : ลาป่วยได้ตามจริง โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน และหากลาติดต่อกัน 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ ลากิจ : ลาโดยมีเหตุธุระจำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อปี โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามปกติไม่เกิน 3 วันต่อปี
ลาป่วย ได้กี่วัน คำตอบคือ พนักงานจะ ลาป่วยกี่วันก็ได้ ตามที่ป่วยจริง แม้หลายบริษัท มักจะกำหนดให้ป่วยได้ 30 วัน ต่อปี แต่จริงๆ แล้วตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่าพนักงานคนหนึ่งจะลาป่วย ได้กี่วัน เพียงแต่ต้องลาเท่าที่ป่วยจริงเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.