ถูก เลิก จ้าง ต้อง ทํา อย่างไร?

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากลูกจ้างไม่ได้รับแจ้ง จะได้รับเงินชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน (1 เดือน) หรือหากมีการบอกล่วงหน้าถูกต้อง แต่ลูกจ้างไม่ต้องการย้ายไปทำงานที่ใหม่ด้วย ก็ยังมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 50% ของค่าชดเชยถูกเลิกจ้างที่มีสิทธิได้รับ
พนักงานเอกชนที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำความผิด มีสิทธิอะไรที่เรียกร้องจากนายจ้างและภาครัฐได้บ้าง เรามีคำตอบมาฝากกัน “เงินค่าจ้าง” แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 ระบุว่านายจ้างสามารถเลิกจ้างพนักงานได้แต่ต้องมีการบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือ ภายในกำหนดจ่ายค่าจ้างครั้งใดๆ เพื่อให้มีผลเมื่อถึงก่อนกำหนดจ่ายค่าจ้างครั้งถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.