กองทุน กับ หุ้น ต่าง กัน อย่างไร?

1. หุ้นเราเป็นเจ้าของธุรกิจ กองทุนรวมเรานำเงินไปให้ผู้บริหารกองทุนที่รวมเงิน จัดการทรัพย์สินให้ การลงทุนในกองทุนหุ้น เราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทโดยตรง 2. หุ้นเราจะต้องจัดการงวิเคราะห์การลงทุนด้วยตัวเองว่าจะลงทุนอะไร กองทุนรวมผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างตามนโยบายการลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมกับการลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองนั้นแตกต่างกันดังต่อไปนี้ คือ การลงทุนในกองทุนรวม ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้โดยตรงที่บริษัทจัดการ หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการนั้นๆ แต่งตั้งขึ้น กองทุนรวม มีหลากหลายนโยบายให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้ลงทุน ยกตัวอย่างเช่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.