เซลล์ประสาทมีโครงสร้างเหมือนหรือแตกต่างจากเซลล์อื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่ อย่างไร?

ส่วนประกอบของเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ตัวเซลล์ (Cell Body หรือPerikatyon) มีรูปร่างแตกต่างตามชนิดของเซลล์ประสาท ภายในมีนิวเคลียสและไซโทพลาซึมหรือนิวโรพลาซึม ซึ่งมีออร์แกแนลล์ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับเซลล์ทั่วไป ภายในไซโทพลาซึมของเซลล์ประสาทมีออร์กอแนลล์ที่สำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.